Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy (ECDL)


W 1992 roku w Finlandii powstała inicjatywa Komputerowego Prawa Jazdy jako jednolitego w skali kraju certyfikatu zaświadczającego, że jego posiadacz posiada podstawowe umiejętności obsługi mikrokomputerów i potrafi efektywnie je wykorzystać w codziennej pracy. Pierwsze Komputerowe Prawa Jazdy wydano w 1994 roku. Do połowy 1996 roku w małej Finlandii (ok. 5 mln. mieszkańców) Komputerowe Prawo Jazdy posiadało już ponad 10,000 osób. Docelowo Finowie zakładają, że egzaminom podda się około 1 mln. osób, tj. co piąty obywatel Finlandii.

Komputerowe Prawo Jazdy zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7. egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych. Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej:

 • Podstawy technik informatycznych
 • Użytkowanie komputerów
 • Przetwarzanie tekstów
 • Arkusze kalkulacyjne
 • Bazy danych
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna
 • Usługi w sieciach informatycznych

Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.

Idea Komputerowego Prawa Jazdy wyszła na przeciw wymaganiom pracodawców. Jest bowiem jednolitym i obiektywnym miernikiem umiejętności zatrudnionych bądź też zatrudnianych pracowników. Miernik ten jest niezależny od miejsca zdobycia umiejętności, od ukończonych kursów czy też wykształcenia. Pracodawca, zatrudniając posiadacza Komputerowego Prawa Jazdy, ma pewność, że jego pracownik będzie efektywnie wykorzystywał możliwości jakie niesie sobą technologia informatyczna.

Komputerowe Prawo Jazdy zwiększa więc możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:

 • szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy;
 • powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim);
 • poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów;
 • poszukujących (lub podejmujących) pracę w innych krajach europejskich.

Wzorując się bowiem na doświadczeniach fińskich CEPIS - Council of European Proffesional Informatics Societies (tj. Stowarzyszenie Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych) na początku 1996 roku podjął inicjatywę upowszechnienie idei Komputerowego Prawa Jazdy w całej Zjednoczonej Europie. Inicjatywę poparła Rada Europy i włączyła Europejskie Komputerowe prawo Jazdy do pakietu inicjatyw zmierzających do budowy w Europie Społeczeństwa Globalnej Informacji. Wdrożenie Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy w czasie Europejskiego Forum w Pradze we wrześniu 1996 roku zostało także zalecone krajom Europy Środkowo-Wschodniej jako jedno z działań dostosowawczych.

Europejskie Komputerowe prawo Jazdy jest jednolite w całej Europie i służy:

 • przygotowaniu obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji;
 • podniesieniu poziomu umiejętności wykorzystania mikrokomputerów w pracy zawodowej i życiu codziennym;
 • wprowadzeniu i ujednoliceniu bazowego poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracowników;
 • opracowaniu modelu edukacji w zakresie użytkowania mikrokomputerów;
 • umożliwieniu przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej.

Do końca 1996 roku szereg krajów Europy rozpoczęło pilotowe wdrożenie programu Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy. Poza pomysłodawcą, tj. Finlandią, egzaminy wg. jednolitego programu są przeprowadzane w Szwecji (ponad 6,500 do końca 1996 roku), Francji , Irlandii, Danii i Norwegii. W 1997 planują dołączenie do inicjatywy takie kraje jak Wielka Brytania, Holandia, Austria, Włochy itd. Duże zainteresowanie okazują Węgry.

Polskie Towarzystwo Informatyczne jako członek CEPIS podjęło inicjatywę rozpropagowania idei i wdrożenia Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy w Polsce. Przygotowane zostały odpowiednie dokumenty i procedury, przetłumaczone pytania egzaminacyjne i przeszkoleni egzaminatorzy, wybrani starannie spośród członków PTI. Powstało Polskie Biuro ECDL, którego zadaniem jest koordynacja prac, obsługa informacyjna systemu nadawania ECDL i nadzór nad rzetnością przeprowadzania egzaminów.

Fakt zdania egzaminów z poszczególnych modułów jest odnotowywany przez egzaminatora w Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych. Jest ona wymieniana na Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy po zdaniu wszystkich 7 egzaminów w ciągu maksymalnie 3 lat. Jest więc czas na przygotowanie się, poznanie możliwości wykorzystania mikrokomputerów w pracy i uzyskanie ECDL.

PTI prowadzić będzie także centralną bazę danych o osobach, które zdały poszczególne egzaminy.